REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT TIMISOARA

Politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii în muncă, responsabilităţii sociale
Regia Autonomă de Transport Timişoara doreşte să-şi îmbunătăţească continuu performanţele în domeniul transportului public de persoane si a celorlalte domenii asumate.
Scopul Regia Autonomă de Transport Timişoara este de :
- a presta servicii de calitate răspunzând cerinţelor şi aşteptărilor tuturor părţilor interesate: clienţi, furnizori, angajaţi;
- de a realiza performanţe durabile privind protecţia mediului printr-o bună administrare a activităţilor ce au un impact asupra mediului;
- de identificare, evaluare şi control a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, cu implicarea întregului personal, pentru eliminarea sau, cel puţin, scăderea nivelului acestora.
- a respecta cerinţele referitoare la Standardul SA 8000 de responsabilitate socială, inclusiv de a stabilii sau îmbunătăţii drepturile, angajaţilor, a condiţiilor la locul de muncă .

Pentru îndeplinirea acestui scop, ne angajăm să acţionam în următoarele direcţii:

 Creşterea încrederii şi satisfacerii cerinţelor clienţilor prin îmbunătăţirea continua a calităţii serviciilor;
 Asigurarea condiţiilor pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continua a performanţelor de calitate, mediu, SSM şi responsabilitate socială;
 Conformarea cu legislaţia naţională şi internaţională, precum şi cu alte cerinţe la care regia a subscris;
 Instruirea, conştientizarea, comunicarea permanentă şi asumarea responsabilităţii fiecărui angajat în privinţa aspectelor de mediu şi a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională;
 Promovarea şi păstrarea unui dialog deschis şi continuu cu părţile interesate pe probleme de management de mediu, SSM şi responsabilitate socială;
 Creşterea eficienţei Sistemului de Management Integrat;
 Realizarea unui management economico-financiar performant şi adecvat mediului de afaceri al regiei;
 Eficientizarea tuturor serviciilor şi/sau activităţilor desfăşurate.

Pentru respectarea acestor angajamente, noi, conducerea Regiei Autonome de Transport Timişoara am implementat şi certificat un Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate în Muncă şi Responsabilitatea Socială, adecvat domeniului nostru de activitate şi scopului organizaţiei. Sistemul de Management Integrat a fost astfel conceput încât să corespundă cu natura şi dimensiunile impactului activităţilor noastre asupra mediului înconjurător, dar şi cu natura şi nivelul riscurilor de securitate şi sănătate în muncă, cu responsabilitatea socială asumată de organizaţia noastră.
Documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate în Muncă, Responsabilitate Socială, sunt astfel concepute încât să susţină această politică şi să fie în conformitate cu prevederile standardelor SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 şi cu SA 8000:2014.
Promovarea conceptelor moderne de management reprezintă una din priorităţile organizaţiei şi este un factor determinant pentru o dezvoltare durabilă.

În calitate de Director General, îmi asum responsabilitatea pentru definirea şi aprobarea politicii RATT şi exprim angajamentul managementului de vârf al organizaţiei de a acţiona concret şi continuu şi de a gestiona resursele organizaţiei în scopul menţinerii şi îmbunătăţirii continue a Sistemului de Management Integrat, aplicării cu consecvenţă a acestei politici şi atingerii obiectivelor stabilite, precum şi asigurarea Reprezentantului Managementului a întregii autorităţi, mijloacele şi resursele necesare realizării acesteia.Timisoara, la 15.12.2016 Director General dr. ing. IOAN GOIA
Last update: 11.01.2017
Vezi si:
Politica noastră
Legal
Alte servicii
Forum
Planificare traseu
Sistem taxare
Ticketing
Muzeu transport
Despre noi