Politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, 

Politica în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale,

           Societatea de Transport Public Timişoara doreşte să-şi îmbunătăţească continuu
performanţele în domeniul transportului public de persoane şi a celorlalte domenii asumate.
Scopul Societăţii de Transport Public Timişoara este:
 de a presta servicii de calitate răspunzând cerinţelor şi aşteptărilor tuturor părţilor
interesate: clienţi, furnizori, angajaţi;
 de a realiza îmbunătăţirea performanţei de mediu printr-o bună administrare a activităţilor
ce au un impact asupra acestuia;
 de identificare, evaluare şi control a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională, cu
implicarea întregului personal, pentru eliminarea sau, cel puţin, scăderea nivelului acestora.
În acest scop, ne angajăm să acţionam în următoarele direcţii:
 Creşterea încrederii şi satisfacerii cerinţelor clienţilor prin îmbunătăţirea continuă a calităţii
serviciilor;
 Asigurarea condiţiilor pentru menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a performanţelor de
calitate, mediu şi SSM;
 Îndeplinirea cerinţelor legale, conformarea cu legislaţia naţională şi internaţională, precum
şi cu alte cerinţe la care societatea a subscris;
 Instruirea, conştientizarea, comunicarea permanentă şi asumarea responsabilităţii fiecărui
angajat în privinţa minimizarii tuturor riscurilor identificate şi a riscurilor de accidentare şi
îmbolnăvire profesională;
 Promovarea şi păstrarea unui dialog deschis şi continuu cu părţile interesate pe probleme
de management de mediu şi SSM;
 Creşterea eficienţei Sistemului de Management Integrat;
 Eficientizarea tuturor serviciilor şi/sau activităţilor desfăşurate.
 Asigurarea de condiţii de lucru sigure şi sănătoase pentru prevenirea traumatismelor şi
bolilor determinate de muncă care să fie adecvate contextului organizaţiei precum şi naturii
specifice a riscurilor şi oportunităţilor SSM ale acesteia;
 Asigurarea unui cadru pentru stabilirea obiectivelor SMI;
 Eliminarea pericolelor şi reducerea tuturor riscurilor;
 Asigurarea consultării şi implicării lucrătorilor şi a reprezentanţilor lucrătorilor
Politica Societăţii de Transport Public Timişoara în domeniul calităţii, mediului şi sănătăţii şi
securităţii în muncă este cunoscută de către toţi angajaţii acesteia, accesibilă pentru toate părţile
interesate la sediul şi pe site-ul societăţii.
Documentele Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-Sănătate şi Securitate în
Muncă, sunt astfel concepute încât să susţină această politică şi să fie în conformitate cu prevederile
standardelor SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015 şi SR ISO 45001:2018.
Promovarea conceptelor moderne de management reprezintă una din priorităţile organizaţiei şi
este un factor determinant pentru o dezvoltare durabilă.
În calitate de Director General, mă angajez prin autoritatea de care dispun şi în primul rând, prin
exemplul personal, în dezvoltarea şi îmbunătăţirea continua a Sistemului Integrat de Management al
Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi Securităţii în Muncă.

Timişoara,                                                                                                    Director General
12.04.2023                                                                                                  ing. Constantin Cocheci      

Last update: 06.2023

No Code Website Builder